Stanovy OZ sú zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-15166-7, dátum zaregistrovania zmeny 28.12.2020.

1. Najvyšším orgánom AZZP je valné zhromaždenie.

2. Výkonným orgánom je predstavenstvo:

    Elena Rónaiová - predseda predstavenstva

    Ing. Dušan Fabian - člen

    Ing. Róbert Lezo - člen

    Mgr. Janka Masárová  - člen

    Eva Holbová - člen

3. Štatutárny orgán:

    Elena Rónaiová - predseda predstavenstva

    PhDr. Mária Vasková  - riaditeľka AZZP v Trenčíne

Konanie štatutárov upravujú Stanovy združenia.

4. Revízna komisia:

Ing. Mária Barišová

Jitka Húserková

Miroslav Lipovský

Anna Plánková